Domácí násilí

Je to jako rozjetý vlak. Až teprve když se pořádně rozjede, tak si uvědomíte, že něco není v pořádku. Když vyskočíte, tak se zabijete. Když zůstanete, tak se zabijete taky. Musíte se pokusit najít brzdu.

Vyhledávání

Přihlášení


Chat

  Úvodní stránka » Základní informace o projektu » Základní informace o průběhu konference

Základní informace o průběhu konference

Výchozí postoj

Dámy a pánové,

Ráda bych Vám přiblížila projekt on-line konference, jehož CD zpravodaj právě čtete.

Úvodem je nutné zmínit, že problematice mezilidských vztahů a násilí se věnuji již od střední školy. Systematicky usiluji o spolupráci a zpětnou vazbu s co nejširším spektrem profesí, odborníků i laiků. Jejich mnohdy odlišné pohledy považuji za jak lidsky tak profesionálně velmi přínosné. Umožňují mi odkrývat komplexitu studovaného jevu a v návaznosti i navrhovat řešení.

S tématem domácího násilí jsem se poprvé setkala během svých univerzitních studií v USA. Hned mě zaujal paradox, kdy je na násilí v rodině nahlíženo odlišně než na jaký jiný typ. Je vnímáno jako "neškodné" i přes jeho provázanost se všemi sférami lidského života.

Společně s Městské ředitelství Policie ČR Brno (dále jen MŘ) jsme již spolupracovali na několika projektech, které měly za cíl zmapování současného stavu policejní intervence, následovanou nápravu daného stavu.

V reakci na závěry mých studií vedení MŘ vytvořilo skupinu Domácí násilí (2005) (inspirována podobnou jednotkou u Bostonské policie, u které jsem stážovala), předběžného metodického pokynu a vzdělávacího programu ve spolupráci s Střední policejní školou v Brně (2005, nerealizovány) a dále MŘ participovalo na vytvoření a činnosti interdisciplinárního týmu.

Projekt On-line konference Domácí násilí USA-ČR (2005-2006) tedy navázal na předchozí spolupráci. Samotná myšlenka uspořádání konference je více než 3 roky stará. Váže se na mnou provedený výzkum pro MŘ v roce 2004, který zdůrazňuje nutnost vytvoření metodického pokynu a vzdělávacího programu, které by sjednotili a zefektivnili policejní postup.

Chtěla jsem představit komplexnost problematiky ale i různost pohledů (jak teoretických tak profesních) na její řešení. Bohužel jsem musela postupem času uznat, že uspořádání tradiční konference v zamýšleném rozsahu je nad mé síly, a to především z ekonomických důvodů. Proto jsem hledala alternativu. S nápadem přesunutí projektu na internet přišel můj kolega detektiv Paul Jarosiewicz. Koncept jako takový ale není novinkou. V USA běžně probíhají online diskuse mezi laickou i odbornou veřejností na různá témata. Projekt Harmony mezi americkými a ruskými, kavkazskými a ukrajinskými experty byl mou hlavní inspirací. Samotné realizaci předcházel intenzivní průzkum podobných projektů. Cílem bylo poučení se a vyvarování se chyb identifikovaných při jejich realizaci. Dále jsem po konzultacích s experty (namátkou : Paul Jarosiewicz, cambridžská policie, Marilee Hunt, předsedkyně guvernérovy komise pro domácí a sexuální násilí, Massachusetts, Brenda Bond, Harvardská univerzita) sestavila seznam témat, která mají být účastníkům představena.

K jednotlivým oblastem jsme vybrali a následně kontaktovali experty. Při budování podpory pro projekt jsem ho také prezentovala například před guvernérovou komisí pro domácí a sexuální násilí, Boston nebo na konferenci Mezinárodní asociace analytiků zločinu, Washington DC. Současně jsem oslovila MŘ, které nad projektem v ČR převzalo záštitu.

Velmi příjemně mě překvapil zájem a ochota pomoci mých amerických kolegů. Během 3 týdnů intenzivních jednání byl expertní panel naplněn. Nikdo z oslovených mne neodmítl, všichni se zúčastnili bez nároku na honorář. Dále musím vyzvednout práci všech dobrovolníků, a to především našeho webového programátora Bc. Martina Gavendy. Bez jejich zaujetí a pomoci by projekt nebylo možno uskutečnit v daném rozsahu a bezplatně. K 10.1. 2006 se zaregistrovalo se 180 účastníků (z toho 47 % policie, 29 % služby, 11 % ministerstva, krajské úřady, magistráty, městské části, 7 % akademičtí pracovníci, studenti, 6 % soudy, státní zastupitelství).

Na otázky odpovídalo 5 expertů z ČR a 27 z USA (a další tvořili poradní skupiny). První den konference stránku navštívilo 107 účastníků, druhý den 74 účastníků, třetí den 55 účastníků. V současnosti naše stránky denně navštěvuje v průměru 100 osob (březen 2006). Jejich zájmu si velice vážíme a snažíme se stránky průběžně doplňovat o aktuality a o další materiály.

Z české strany nelze nalézt jedno nejdiskutovanější téma. Experti se nejvíce zajímali o problematika vykázání; legislativní úpravu; postih pachatelů; policejní postupy; terapii pachatelů; práci s obětí a efektivní intervenci; a prevenci.

Diskutované zkušenosti účastníků znovu potvrdily existenci mýtů o domácím násilí jak u odborné tak laické veřejnosti. Účastníci se shodli na nutnosti individuálního přístupu k jednotlivým klientům a nezbytnosti zavedení terapie pachatelů. Jednotný názor byl i na potřebnost zavedení systematického vzdělávání jak laické tak především odborné veřejnosti (policie, soudy, státní zastupitelství a další), doprovázené vytvořením metodik.

Naopak nejednotnost názorů se vyskytla v problematice kriminalizace domácího násilí, vykázání (zda má vykázání provádět policie nebo soudy), možnosti aplikace a neužitelnosti skutkové podstaty trestného činu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě ve smyslu §215a.

Účastníci projevili zájem na pokračování projektu,a proto také v současnosti uvažuji o tématu další konference.

Závěrem bych chtěla ještě jednou všem účastníkům, expertům a dobrovolníkům poděkovat za podporu projektu a zájem o problematiku domácího násilí. Velice si Vašeho zájmu vážím a motivuje mě k další práci.

Přeji Vám hodně zradu v další práci a těším se na další setkání.


S upřímným pozdravem

Bc. Jiřina Foltysová
vedoucí projektu

Nahoru


V prostředí České republiky je zejména v posledních letech patrná snaha celé řady státních i nestátních institucí zapojit se do zviditelnění a řešení sociálně patologického jevu označovaného jako "domácí násilí". Mezi tyto instituce patří i Městské ředitelství Policie ČR Brno (dále jen MŘ PČR Brno), které v tomto směru již vyvinulo a nadále vyvíjí celou řadu aktivit, při kterých jsme navázali kontakt s řadou odborníků. Jedním z nich je Bc. Jiřina Foltysová, která se v polovině roku 2005 na MŘ PČR Brno obrátila s nabídkou na uspořádání diskusního fóra, v jehož rámci by měli naši policisté možnost konzultovat některé otázky týkající se předmětné problematiky, a s žádostí o převzetí záštity nad touto akcí. Jelikož se jednalo o jedinečnou příležitost k získání informací od osobností působících v USA, které se domácím násilím profesně dlouhodobě zabývají, rád jsem tuto možnost přijal a projekt osobně podpořil.

Forma komunikace prostřednictvím internetu byla zvolena hned z několika důvodů:

 • umožňuje současné zapojení vyššího počtu účastníků a minimalizaci vynaložených nákladů,
 • pohodlnější přístup k informacím ze strany všech, kdo projeví o problematiku zájem, bez nutnosti cestovat za informacemi osobně,
 • možnost obrátit se současně na celou řadu odborníků, kteří pokrývají širokou škálu parciálních problematik spojených s domácím násilím,
 • uchování písemných informací pro účely jejich následné další distribuce i mezi ty, kteří se diskuse neúčastní.

Domnívám se, že komunikace s lidmi, kteří se domácím násilím dlouhodobě a cíleně zabývají v zemi, kde je předmětná problematika zkoumána již delší dobu a je jí věnována značná pozornost, může přispět naší odborné veřejnosti, aby získala informace a případně se v některých ohledech nechala inspirovat. Je zřejmé, že z odlišnosti právních systémů ČR a USA vyplývají pro aplikaci amerických postupů na české podmínky značná omezení, avšak poskytnuté informace se mohou dotýkat i dalších významných mimoprávních aspektů problematiky (např. z oborů psychologie, sociologie, kriminologie ale i taktiky jednotlivých institucí).

Osobně jsem nabídku účasti na diskusním fóru za Městské ředitelství Policie ČR Brno s radostí přijal jako výbornou možnost k získání zajímavých informací od předních odborníků.

S pozdravem

plk. JUDr. Jaroslav Vaněk
ředitel

Nahoru

Cíle a strategie projektu

 1. Seznámení účastníků se současnou situací na poli boje proti domácímu násilí (policie, soudy, státní zastupitelství, poskytování služeb, výzkum)
  • Poskytnutí informací o modelech používaných v současnosti tak minulosti v boji a prevenci.
  • Poskytnutí ohodnocení těchto modelů uznávanými americkými experty.
 2. Umožnění seznámení a navázání kontaktů mezi jednotlivými účastníky a experty, k zlepšení místní, regionální a celostátní spolupráce

Nahoru

Fáze projektu

 • Fáze 1 Kontaktování možných expertů a účastníků, možnost se zaregistrovat
 • Fáze 2 Vývoj webové stánky a její uvedení s možností účastníků položit otázky
 • Fáze 3 Získání odpovědí od Amerických expertů
 • Fáze 4 Konference - den 1 Trestně právní postih domácího násilí
 • Fáze 5 Konference - den 2 Policie a domácí násilí
 • Fáze 6 Konference - den 3 Poskytování služeb
 • Fáze 7 Vypracování závěrečné brožury a CD
 • Fáze 8 Vyhodnocení projektu

Nahoru

Průběh projektu

Diskusní fórum bylo otevřeno v termínu 17. - 19. ledna 2006.

Jednalo se o internetovou konferenci mezi americkými experty na domácí násilí a českými zájemci o tuto problematiku. Účastníci na americké straně byli kapacity zejména z následujících institucí: statní zastupitelství, policie, advokacie, poskytování služeb obětem a svědkům násilí, nestátní organizace (zaměřené na minority, gay/lesbian/transgender, násilí na mladistvých atd.), policejní akademie a jiné vysoké školy, tvůrci vzdělávacích programů, psychologové, politici atd. (konkrétní jména a pozice osob naleznete na úvodní stránce v kolonce američtí experti)

V listopadu 2005 byl účastníkům konference umožněn přístup na webovou stránku konference, kde se mohli seznámit s řadou materiálů k tématice domácího násilí, policejních postupů, modelu vzdělávacích programů atd. Většina byla přeložena do češtiny, ale byla možnost stáhnutí i materiálů v angličtině.

Přístup na tuto stránku měli pouze zaregistrovaní účastníci. Ti při své registraci dostali přístupové heslo umožňující přístup do diskusního fóra.

Účastníci konference nebyli prezentováni pod svým jménem. Každý obdržel při registraci identifikační číslo. Pravou identitu znal pouze správce konference.

Registrace účastníků probíhala od 20.10.2005 do 10.1.2006.

Od spuštění webové stránky si mohli zájemci přečíst materiály a poslat případné dotazy. Dotazy bylo možné psát jak v češtině, tak v angličtině.

Došlé dotazy pak byli přeloženy a zaslány jednotlivým expertům k zodpovězení.

Odpovědi expertů byli zpřístupněny na webové stránce ve dnech konference a to podle jejich tématiky.

Účastníci konference pak měli možnost se k jednotlivým odpovědím vyjádřit přímo na webové stránce.

Experti nejenže odpovídali na dotazy adresované přímo jim, také reagovali i na otázky položené jiným expertům a i na jejich odpovědi.

Po ukončeni konference správce diskusního fóra vypracoval závěrečnou zprávu obsahující celý přepis všech otázek a odpovědí. Závěrečná zpráva bude poté odeslána všem účastníkům konference i s CD obsahující všechny materiály prezentované během konference.

Účast na diskusním fóru byla zdarma, projekt byl neziskový. Američtí experti i organizátoři se projektu účastnili jako dobrovolníci.

Nahoru

Celé znění návrhu projektu

Program on-line konference: Domácí násilí, Česká republika - USA

Úvod

Česká policie, justice a subjekty poskytující sociální služby jsou nuceni hledat nové způsoby odbourávání mnoha bariér, které brání efektivnímu boji s domácím násilím.

Policie není systematicky vzdělávána v dané problematice a způsobu zásahu (příčiny, kruh násilí, dopad na obět´ a další). Policisté a justice mají také problémy se zaváděním a používáním nově vytvořených nástrojů.

Například ještě v roce 2001 doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. zastávala názor, že v České republice "řešení incidentů spjatých s domácím násilím není zatím pokládáno za skutečně důležitou a obtížnou policejní činnost" (2001). Není kladen i dostatečný důraz na vývoj a implementaci metodik zaměřených specielně na domácí násilí.

Systémové snahy o řešení domácího násilí na úrovni policie, justice a institucí poskytujících pomoc obětem také naráží na negativní postoj či nezájem společnosti. Ambivalentní vnímání domácího násilí se pak promítá i do nedostatečného financování jednotlivých programů.

Průzkum agentury Stem (2001) prokázal, že předsudky k obětem domácího násilí se nachází ve všech sociálních skupinách české společnosti. Češi se domnívají, že sociálně slabé ženy jsou nejčastějšími obět´mi domácího násilí, že lidé s dobrou pověstí netýrají a že násilí mezi partnery je jejich soukromým rodinným problémem (průzkum agentury Stem provedený pro Bílý kruh bezpečí, 2001).

Návrh projektu

Městské ředitelství policie Brno si je vědomo závažnosti situace na poli policejní intervence u případů domácího násilí a potřeby v této oblasti posílit vzdělávání. Společně s Jiřinou Foltysovou proto spolupracuje na projektu, který má za cíl vytvoření prostoru pro multidisciplinární diskusi amerických expertů a zainteresovaných českých profesionálů. Formou panelové diskuse by měly být zodpovězeny dotazy českých policistů a dalších přizvaných osob a dané odpovědi následně budou moci být předmětem diskuse jak českých účastníků, tak samotných americkými odborníků.

On-line konference je vytvořena jako vzdělávací nástroj. Prezentované materiály seznámí s různorodými aspekty domácího násilí a vhodnými způsoby jeho řešení. Konference také bude podporovat navazování kontaktů mezi českou policií, justicí a organizacemi sociální pomoci a jejich ekvivalenty z USA. Struktura jednotlivých programů a jejich efektivnost bude diskutována.

Cílem je zdůraznění negativního dopadu domácího násilí jak na jedince tak na společnost a nezbytnost a efektivnost důsledného, odborného a institucionalizovaného řešení.

Programové cíle, plány a strategie

Účastníci konference ve spolupráci s americkými experty si vymění své zkušenosti s řešením domácího násilí. Cílem je:

 • Širší obeznámení účastníků se současnou situací na poli poznání domácího násilí a způsobů jeho řešení.
 • Zvýraznění významu domácího násilí pro veřejnost i policii a justici a nezbytností jeho řešení na jednotlivých úrovních.
 • Vývoj organizované spolupráce a výcvikových programů, jež chrání lidská práva a důstojnost, bez ohledu na rasu, náboženství, politickou či sexuální orientaci nebo manželský stav.

Strategie k dosažení daných cílů:

 1. Podpora blízké spolupráce mezi americkými a českými účastníky, podpora dialogu, sdílení informací a spolupráce,
 2. Zajištění odborného vedení a materiálů k podpoře vytvoření a implementaci nástrojů k boji s domácím násilím.

Měření dopadu Programu on-line konference

Tento program se inspiroval programem ICITAP a jeho poselstvím. Jako takový se zaměřuje na vzdělání a podporu účastníků, aby byli schopni:

 1. Implementace metodických postupů k prevenci a trestního stíhání domácího násilí
 2. Vzdělávání policejních a vládních představitelů, aby podpořili a vedli snahy o ochranu obětí domácího násilí
 3. Vytvoření místních koalic k řešení kulturních otázek spojených s domácím násilím
 4. Zvýšení počtu případů domácího násilí, u nichž bude možné v nezbytném případě trestní stíhání pachatele
 5. Nápravy veřejného postoje k postupům policie v případech domácího násilí
 6. Měření efektivnosti nových a revidovaných národních a lokálních metodických postupů a ustanovení na ochranu a kontrolu domácího násilí (ICITAP, 2005)".
 7. Snížení opakované viktimizace obětí domácího násilí.

Cíl online konference

Program:

 1. Seznámí účastníky se součastnými vědeckými závěry v problematice studia domácího násilí, postupy policie a justice, státními tak nestátními programy pomoci obětem a pachatelům
 2. Poskytnutí pomoci účastníkům v převzetí nových metodik a postupů:
  1. Předání informací o součastných modelech (metodiky, postupy, struktura a nastavení jednotlivých programů)
  2. Zajištění přístupu k odbornému ohodnocení prezentovaných modelů
 3. Vytvoření příležitostí k navázání kontaktů mezi účastníky a vzniku interdisciplinárních koalic na místní, krajské a národní úrovni.

Fáze projektu:

Fáze I: Úvodní ohodnocení stavu
Česká republika

Cíle

 1. Seznámení potenciálních účastníků s projektem
 2. Ohodnocení rozsahu páchaného domácího násilí a schopnosti a motivace řešit adekvátně případy domácího násilí
 3. Identifikace bariér bránících v efektivním potírání domácího násilí
 4. Identifikace bariér bránících potenciálním účastníkům v zapojení do projektu
 5. Příprava strategického plánu vývoje on-line konference jako vzdělávacího programu

Organizátoři sestaví seznam institucí, u niž je participace žádoucí. Posléze těmto organizacím bude zaslána pozvánka s popisem konference.

Účastníci budou požádáni, aby vyplnili a zaslali přihláškové formuláře i s 2-3mi oblastmi, které chtějí prodiskutovat s experty.

Organizátoři také případně zorganizují sezení s potenciálními účastníky. Cílem bude zmapování obeznámení s problematikou domácího násilí a identifikace témat a otázek pro diskuzi s odborníky.

Seznam všech účastníků bude vytvořen. Získané informace o otázkách, které čeští účastníci chtějí položit expertům budou analyzovány a tematizovány. Výsledkem bude vznik jednotlivých témat konference.

Čeští účastníci - orientační předpokládané rozložení: Čeští experti na domácí násilí (nejméně 25% všech zúčastněných), vedení policie (25%), pořádková policie (25%) a pomáhající organizace, státní zastupitelství a justice (25%).

USA

Cíle

 1. Identifikace témat konference.
 2. Identifikace a zkontaktování expertů, kteří disponují odbornými znalostmi k zodpovězení otázek spadajících do témat konference.
 3. Získání odborných materiálů od dalších expertů na problematiku řešení domácího násilí.

Koordinátoři konference zorganizují sezení s vybranými experty na domácí násilí s uvedených oborů: policie, poskytovatelé pomoci, akademici a vědci, tvůrci programů a zákonodárci, justice a další. Cílem bude vytvoření témat konference a seznamu expertů, jež mají odpovídající znalosti k zodpovězení případných otázek. Odborníci budou kontaktováni s nabídkou účasti na projektu. V případě, že znalec odsouhlasí daný návrh, bude požádán o zaslání jeho životopisu a stručného shrnutí jeho praxe.

Dále také mu bude také umožněno , aby zaslal odborné materiály týkající se domácího násilí, které budou pak následně přeloženy a zpřístupněny na webové stránce.

Fáze II: Vývoj a spuštění webové stránky

Cíle

 1. Shromáždění odborných materiálů na téma domácího násilí a jeho řešení a dle možností jejich překlad do češtiny.
 2. Vývoj a spuštění webové stránky obsahující informace o domácího násilí a možnostech jeho řešení.
 3. Zaslání účastníkům jejich přístupová jména a hesla umožňující vstup na danou webovou stránku.
 4. Spuštění webové stránky 3 týdny před samotným konáním diskusního fóra.
 5. Podpora účastníků ke kladení otázek.

Každému americkému expertovi bude vytvořena soukromá webová stránka s krátkým textem shrnující jeho postoj k domácímu násilí, jeho životopisem, specializací a seznamem témat, jež mu jeho praxe umožňuje zodpovědět. Fotografie a ani další informace, jež by mohli ohrozit jeho bezpečnost nebudou na stránce přístupné.

Experti a účastníci budou požádáni o zaslání odborných materiálů organizátorům. Odborné texty budou orientovány na domácí násilí a jeho řešení. Následně budou přeloženy a přidány k již existující knihovně projektu, která bude zpřístupněna všem účastníkům 3 až 4 týdny před termínem konání diskuse.

Čeští policisté a další účastníci budou vyzváni ke studiu daných materiálů a zaslání otázek expertům. Otázky bude možné klást pouze do stanoveného data.

Fáze III: Získání odpovědí od expertů

Cíle

 1. Analýza zaslaných otázek a jejich tematizace.
 2. Překlad zaslaných otázek do angličtiny.
 3. Předání 5ti až 7mi otázek každému odborníkovi podle jeho oblasti specializace.
 4. Obdržení odpovědí od expertů během 5ti až 7mi dnů.
 5. Překlad zaslaných odpovědí do češtiny.
 6. Uveřejnění odpovědí na webové stránce.

Obdržené otázky budou rozděleny do 3 hlavních témat: právo, policie a služby. Experti budou též dle těchto skupin také rozděleni.

Každý americký účastník obdrží e-mail se 5ti až 7mi otázkami podle jeho oblasti specializace. Bude mít 5 až 7 dní na to, aby je zodpověděl a poslal nazpět organizátorům.

Pracovníci zajistí překlad zaslaných odpovědí do češtiny a jejich uveřejnění na webové stránce.

Fáze IV: Konferenční den číslo 1 - Právo

Cíle

 1. Zajištění odborných odpovědí na otázky týkající se právních postupů k řešení domácího násilí.
 2. Zajištění on-line fóra, kde budou moci čeští účastníci prodiskutovat dané odpovědi expertů a jejich aplikaci v České republice.
 3. Zajištění on-line fóra, kde budou moci američtí experti prodiskutovat a okomentovat dané odpovědi svých kolegů.
 4. Zajištění odborného náhledu na diskutovaná témata.

Odpovědi od specialistů přiřazených k danému dni konference budou uveřejněny na webové stránce. Čeští účastníci budou moci prodiskutovat a okomentovat dané odpovědi expertů a jejich aplikaci v České republice. To samé bude umožněno i americkým expertům, pokud si to budou přát. Vzájemný překlad bude zajištěn.

Fáze V: Konferenční den číslo 2 - Policejní přístup k případům domácího násilí a výcvik

Cíle

 1. Zajištění odborných odpovědí na otázky týkající se policejních přístupů k řešení domácího násilí.
 2. Zajištění on-line fóra, kde budou moci čeští účastníci prodiskutovat dané odpovědi expertů a jejich aplikaci v České republice.
 3. Zajištění on-line fóra, kde budou moci američtí experti prodiskutovat a okomentovat dané odpovědi svých kolegů.
 4. Zajištění odborného náhledu do diskutovaných témat.

Odpovědi od specialistů přiřazených k danému dni konference budou uveřejněny na webové stránce. Čeští účastníci budou moci prodiskutovat a okomentovat dané odpovědi expertů a jejich aplikaci v České republice. To samé bude umožněno i americkým expertům. Vzájemný překlad bude zajištěn.

Fáze VI: Konferenční den číslo 3 - Prevence a služby

Cíle

 1. Zajištění odborných odpovědí na otázky týkající se prevence a poskytování služeb osobám zasažených domácím násilím (oběti, svědkové, pachatelé, děti).
 2. Zajištění on-line fóra, kde budou moci čeští účastníci prodiskutovat dané odpovědi expertů a jejich aplikaci v České republice.
 3. Zajištění on-line fóra, kde budou moci američtí experti prodiskutovat a okomentovat dané odpovědi svých kolegů.
 4. Zajištění odborného náhledu do diskutovaných témat.

Odpovědi od specialistů přiřazených k danému dni konference budou uveřejněny na webové stránce. Čeští účastníci budou moci prodiskutovat a okomentovat dané odpovědi expertů a jejich aplikaci v České republice. To samé bude umožněno i americkým expertům. Vzájemný překlad bude zajištěn.

Fáze VII: Zpravodaj

Cíle

 1. Zajištění vzdělávacího nástroje pro účastníky k použití v jejich každodenní praxi:
  1. Zajištění publikace pro každého účastníka, která bude shrnovat diskuse a závěry konference.
  2. Zajištění CD pro každého účastníka obsahující materiály uveřejněné během konference.

Po konference i každý účastník obdrží zpravodaj, jež shrne konferenci a CD se všemi uveřejněnými materiály. Témata, jež se specificky zaměřují na policejní práci budou ze zpravodaje vyjmuty a budou zaslány pouze zúčastněným policistům.

Publikace by měla zodpovědět většinu položených otázek . Doufáme, že bude dobrým zdrojem pro jejich práci.

Fáze VIII: Vyhodnocení

Cíle

 1. Vyhodnocení konference a spokojenosti účastníků s projektem.
 2. Vypracování návrhů vylepšení konference pro budoucnost.
 3. Zajištění asistence těm účastníkům a expertům, jež projeví zájem se zúčastnit dalšího podobného projektu v budoucnosti.
Literatura:
 • Ludmila Čírtková : Policejní strategie při kontaktu s domácím násilím. 2001 http://www.mvcr.cz/nasili/studie/kontakt.html
 • Desatero o domácím násilí, STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR, 2001, http://www.mvcr.cz/nasili/desatero.html

Nahoru

www.domacinasili.info © 2005